Spotkanie dot. rozwoju KR w szkołach 2014-2017

Dnia 16.12.2013r., niemalże w rocznicę I Mistrzostw Polski Robotów odbyła się kolejna narada związana z rozwojem ruchu robycznego w kraju. Miejscem spotkania były Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu.

Spotkanie otworzyła dyrektor jednostki p. Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska. Następnie głos zabrał prof. Piotr Wrzecioniarz, który wygłosił długi wykład nt. tendencji kształcenia w szkołach na początku XXI wieku.

Na początku Profesor serdecznie przywitał nauczycieli i dyrektorów wszystkich wrocławskich szkół biorących udział w programie „Zajęcia pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach”. Gorąco powitał gości specjalnych ze Świdnicy, która niebawem w całości przystąpi do programu. W delegacji tej uczestniczyli dyrektorzy szkół i nauczyciele, a także dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, p. Tadeusz Niedzielski.

Profesor przywitał także przedstawiciela województwa warmińsko-mazurskiego, który przyjechał zorientować się jak wygląda realizacja programu robotycznego na Dolnym Śląsku. W najbliższym czasie pierwsze jednostki z Warmii i Mazur włączą się do projektu.

Przywitał również członków największego Koła Robotycznego we Wrocławiu, a także swoich wychowanków, którzy w międzyczasie skończyli studia, a na spotkanie przybyli by asystować Profesorowi podczas całej prezentacji.

W swoim wystąpieniu Profesor nawiązywał do własnych doświadczeń w zakresie wdrażania nowoczesnej edukacji, powołując się na współpracę z MDK we Wrocławiu, szkołami średnimi miasta Wrocławia w ramach wspomnianego programu robotycznego, a także na doświadczenia zdobyte podczas realizacji zajęć dla ok. 7000 dzieci w ramach programu „Z małej szkoły w wielki świat” oraz z letnich zajęć realizowanych na Zamku Topacz w ramach „Miasta Dzieci”. Wszystkie te doświadczenia odnosił do TED (Technology, Enterteinment and Design), które począwszy od Ameryki zaczyna docierać także do nas.

Wrocław nie ma się czego wstydzić, gdyż to, co tutaj robimy od roku 2000 mieści się w tendencjach znanych z Doliny Krzemowej (Silicon Valley), z czym Profesor miał okazję zapoznać się podczas ubiegłorocznego pobytu m.in na Uniwersytecie Stanforda.

Profesor przedstawił wizję działań w roku 2014, 2015, 2016 i 2017. Wizja ta spotkała się z pełną aprobatą wszystkich uczestników i pierwszy jej etap został przyjęty do realizacji w roku 2014. Przewiduje się kontynuację wszystkich działań realizowanych dotychczas we Wrocławiu, a także rozwój w zakresie projektowania układów logicznych i programowania robotów.

Następnie przedstawiono program zajęć w Kołach Robotycznych Wrocławia w tym zakresie. Wychowankowie Profesora podczas dwóch prezentacji, pokazali zadania, które realizować będą członkowie Kół Robotycznych na kolejnych zajęciach. Prezentacje trwały w sumie pół godziny i mimo zaawansowanego poziomu prezentowanych zagadnień nie wzbudziły wątpliwości ani obaw u obecnych na Sali.

Poproszono także wszystkich uczestników o zadeklarowanie w której części programu chcą uczestniczyć wraz ze swymi jednostkami. Okazało się, że wszystkie szkoły chcą uczestniczyć we wszystkich propozycjach Instytutu Inwentyki.

Kolejnym mówcą był p. Janusz Boczniewicz, Opiekun Koła Robotycznego LZN, który mówił o pozytywnych doświadczeniach związanych z powstawaniem koła w tej szkole. Wspominał o tym, że udało się zainteresować tematem znaczną liczbę uczniów. Początkowo 10-osobowe Koło Robotyczne posiada obecnie 40 członków.

Zauważył także pozytywny wpływ uczestnictwa w kole na wyniki nauczania nie tylko w przedmiotach technicznych. Niektórzy uczniowie zdopingowani w kole odnosili sukcesy w innych konkurencjach np. dotyczących wiedzy historycznej. Członkowie koła świetnie współpracują w grupie, co wyróżnia ich na tle społeczności szkoły. Zaawansowane technologie przyciągają uczniów do Koła Robotycznego i stąd coraz większa liczba osób zaangażowanych w tę działalność.

Pan Boczniewicz mówił także o tym, że udało się zbudować w Kole Robotycznym podobną twórczą atmosferę jak w innych grupach kierowanych przez prof. Wrzecioniarza, a znanych m.in. z rożnego rodzaju robotów, Pierwszego Polskiego Pojazdu Autonomicznego, a także wcześniejszych osiągnięć. Podobnie jak studenci Pana Profesora, uczniowie angażują się emocjonalnie w projektowanie, budowanie i badanie robotów, zapominając często o upływającym czasie. Udało się zatem osiągnąć to, o czym Profesor mówił na inauguracyjnym spotkaniu dotyczącym Kół Robotycznych miasta Wrocławia w roku 2011.

Wyraził także swój pogląd na temat nowych propozycji Instytutu Inwentyki oraz zaproponował wprowadzenie we wszystkich szkołach obu nowych modułów zaprezentowanych przez prof. Wrzecioniarza. Poprosił o wsparcie tych działań przez władze Wrocławia i inne instytucje, którym na sercu leży rozwój nowoczesnej dydaktyki w szkołach. W imieniu swoim i uczniów podziękował Panu Profesorowi za to, co już zrobił we Wrocławiu oraz prosił o dalszą merytoryczną opiekę i takie samo zaangażowanie jak dotychczas. Zgromadzeni brawami wyrazili aprobatę dla dalszej współpracy.

Tradycyjnie już na zakończenie spotkania, uczestnicy ustawili się do wspólnego zdjęcia. Przed wyjazdem, przy poczęstunku przygotowanym przez gospodarzy, odbyły się dalsze rozmowy i uzgodnienia odnośnie kolejnego etapu współpracy, który rozpocznie się zaraz po nowym roku.

/uczestnik spotkania/

Zapraszamy do galerii