Pierwszy w Polsce Klub Robotyczny w szkole średniej

Podczas I Konferencji Robotycznej w szkołach (7.11) Profesor apelował do biznesu o wspomożenie rozwoju kół robotycznych, a już dnia 14.11 odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Robotycznego w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 we Wrocławiu.

Klub Robotyczny powstał na bazie Koła Robotycznego, funkcjonującego w ramach Ligi Robotów. Klub ten mógł powstać dzięki wsparciu finansowemu ze strony firmy Radiotechnika Marketing, której prezes zarządu, p. Marek Dras wziął udział w uroczystej inauguracji Klubu w szkole.

Niezwykle miła uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia dyrektora szkoły, p. Adama Żabińskiego, który mówił, że tym Klubem Robotycznym szkoła wkracza w XXI wiek.

Następnie głos zabrał opiekun Koła Robotycznego, p. Tomasz Zawadzki, który przypomniał jak Koło Robotyczne w szkole przekształcało się w Klub Robotyczny. Wyświetlona została prezentacja multimedialna, obrazująca etapy przeobrażenia. Pokazano burzenie ścian, remont pomieszczenia, wyposażanie w sprzęt komputerowy oraz odpowiednie urządzenia i narzędzia.

Mówił też o prawdziwie twórczej atmosferze, o której wcześniej wielokrotnie wspominał prof. Piotr Wrzecioniarz, kiedy to ludzie zapominają o upływającym czasie, tak wciąga ich działalność w zakresie robotyki. Powiedział także o tym, że w Kole Robotycznym są nie tylko chłopcy ale i dziewczęta. Następnie prosił o zabranie głosu prezesa Radiotechniki.

Prezes tej firmy, p. Marek Dras wspomniał o tym, że przemysł poszukuje twórczych pracowników, którzy z pasją będą zajmować się nowoczesnymi technologiami. Mówił, że obok znajomości techniki, potrzebna jest znajomość języków obcych oraz umiejętność pracy grupowej. Praca w zakresie robotyki niewątpliwie należy do najbardziej frapujących i nie dziwi się zainteresowaniu, jakie budzi ona wśród młodzieży. Na najlepszych czekają zarówno uczelnie jak i miejsca pracy. Wspomniał o tym, że obok umiejętności budowania robotów, konieczna jest umiejętność ich programowania. Z przyjemnością sponsorował powstanie Klubu Robotycznego, gdyż chciał by polska młodzież miała odpowiednie warunki rozwoju i nie musiała wyjeżdżać z Polski.

Następnie p. Tomasz Zawadzki prosił o zabranie głosu prof. Wrzecioniarza, człowieka, który buduje wszechstronne zainteresowanie robotyką w Polsce począwszy już od przedszkola, a następnie poprzez szkoły i studentów, aż do zaawansowanego przemysłu.

Profesor swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia swojej współpracy z Radiotechniką, Sięga ona roku 1980, kiedy to uzyskał Fiatem 126p najlepszy w owym czasie wynik w zakresie zużycia paliwa: 2,82 l/100km. Wówczas to zmiany, które wprowadzał w samochodzie testował przy wykorzystaniu sprzętu Radiotechniki. Trzydziestotrzyletnia współpraca trwa nadal, a jej ukoronowaniem jest otwarcie w dniu dzisiejszym Pierwszego Klubu Robotycznego. Następnie Profesor przypominał słowa p. Bogdana Aniszczyka, przewodniczącego Komisji Edukacji Urzędu Miejskiego. wygłoszone na konferencji OECD, że ciekawe inicjatywy bardzo często rodzą się poza oficjalnymi strukturami związanymi z edukacją. Takim przykładem jest Liga Robotów utworzona we Wrocławiu. Z zewnętrznej inicjatywy zrodził się ruch naukowy na miarę XXI wieku. Powinien on być wspierany przez wszystkich.

Profesor podziękował Urzędowi Miejskiemu Wrocławia za umożliwienie rozpoczęcia szkolnej robotyki, najpierw w MDK, a następnie w 32 szkołach miasta, dzięki czemu Wrocław ma obecnie największą sieć Kół Robotycznych na świecie. Raz jeszcze podziękował prezesowi Radiotechniki za wspieranie tej działalności, a de facto wspomaganie i wyręczanie instytucji zajmujących się dydaktyką. Podziękował również p. Tomaszowi Zawadzkiemu za opiekę nad Kołem Robotycznym, a także wysiłek włożony w utworzenie Pierwszego Klubu Robotycznego. Życzył rozwoju oraz deklarował wolę dalszej współpracy ze strony Instytutu Inwentyki. Chciałby z liderami, tj. z LZN i ZSTiE, testować najnowsze rozwiązania, które wprowadzane będą do praktyki w szkołach średnich.

Następnie pogratulował młodzieży zainteresowania robotyką. Wyraził nadzieję, że młodzi ludzie nauczą się pracować z pasja oraz że wszyscy znajda zatrudnienie w Polsce i nie będą musieli za chlebem opuszczać naszego kraju, a część z obecnych założy firmy wysokich technologii we Wrocławiu lub na Dolnym Śląsku. Sukcesy Zuckerberga i Jobsa mogą być w ich zasięgu. Wyraził także nadzieję, że biznes wspomoże działania Instytutu Inwentyki oraz współpracującej młodzieży i niebawem będą realizowane kolejne kroki na drodze nowoczesnej dydaktyki.

Na koniec wystąpienia Profesor zaprosił dyrektorów szkół, w których są Koła Robotyczne, a także opiekunów tych kół do LZN, na spotkanie dnia 16.12 poświęcone rozpoczęciu Ligi Robotów w roku szkolnym 2013/2014. Profesor będzie chciał tam przedstawić nowe propozycje rozwoju Kół Robotycznych. Informacje o spotkaniu zostaną rozesłane do wszystkich uczestników Ligi Robotów we Wrocławiu.

Następnie zgromadzeni uczestniczyli w uroczystym otwarciu pracowni. Naczelne miejsce w tej części spotkania zajęły 2 roboty minisumo dostarczone przez Instytut Inwentyki.

Dyskusje w pracowni dotyczyły posiadanego wyposażenia, a także oprogramowania oraz umiejętności uczniów w tym zakresie. Zawarte zostało przymierze dla rozwoju nowoczesnej robotyki w szkołach średnich Wrocławia. Prezes Dras wręczył specjalne upominki związane z dodatkowym wyposażeniem Klubu Robotycznego.

Rozmowy przeniosły się z sali Klubu Robotycznego do sąsiedniego pomieszczenia. Dyskusje młodzieży z prof. Wrzecioniarzem i prezesem Drasem trwały jeszcze długo i dotyczyły zarówno rozwoju techniki, jak i możliwości pracy i osobistego rozwoju. Poruszono także temat Kliniki Robotów.

Wykonano pamiątkowe zdjęcie członków Koła Robotycznego i uczestników spotkania. Miła uroczystość zakończyła się ok. godz. 15:00.

/uczestnik spotkania/

Zapraszamy do galerii